فرهنگ سازمانی

جهت گیری و اجرای مردم

شرکت دارویی بیوشیمیایی هبی چانگشان ، آموزشی ویبولیتین

هدف کسب و کار

همه برای سلامتی بشر

روحیه کارآفرینی

مردم گرا ، طرفدار علم و فناوری ، شهرت اول ، پیشگام و سرمایه گذاری.

فلسفه تجارت

منافع متقابل بر پایه یکپارچگی

خط مشی کیفیت

کیفیت بقا ، مدیریت برای کارآیی ، صداقت و شهرت ، نوآوری و توسعه.

فلسفه مدیریت

مردم محور ، روی اجرای تمرکز کنید.

مفهوم یادگیری

تفکر سیستمی ، خود متعالی ، یادگیری مادام العمر ، پیشرفت مشترک.